Политика за поверителност

С настоящото групата на DR-DENKOVA DERMATOLOGY („DR-DENKOVA“, „DR-DENKOVA DERMATOLOGY“, „Ние“, „Групата“), в ролята му на администратор на лични данни, предоставя информация относно Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при използване на услугите на лечебното заведение, в изпълнение на изискванията на чл.12 – 14 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Това уведомление има за цел да Ви помогне да разберете защо и как може да използваме Вашата информация. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще Ви информираме своевременно.

 

Кои са юридическите лица, които съставят групата на DR-DENKOVA DERMATOLOGY?

Групата на DR-DENKOVA DERMATOLOGY е съставена от следните юридически лица:

 1. Медицински център Дерматология Д-р Денкова ЕООД, ЕИК: 200266800, РЗИ № 2209131528, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Симеоновско шосе № 62, етаж 2. Лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ функционира на следните филиали: гр. София, бул. Симеоновско шосе № 62, етаж 2; град София, ул. Оборище № 10, партер; град Варна, бул. Осми Приморски полк № 50, етаж 3.
 2. Есте Клиник Бюти ЕООД, с ЕИК 203390931 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе № 62, етаж 2. Козметичният център функционира на следните филиали: гр. София, бул. Симеоновско шосе № 62, етаж 2; град Варна, бул. Осми Приморски полк № 50, етаж 3.
 3. Елос БГ ЕООД, с ЕИК: 201167716, 203390931 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Гургулят № 22А. Козметичният център функционира на адрес град София, ул. Оборище № 10, партер.

 

Каква е тяхната функция при предоставяне на услуги от тяхна страна и обработването на Вашите лични данни?

Адрес на филиал Услуга, която се предоставя Администратор на лични данни Обработващ лични данни
Град София, бул. Симеоновско шосе № 62 А, етаж 3. Козметични услуги Есте Клиник Бюти ЕООД Есте Клиник Бюти ЕООД
Град София, бул. Симеоновско шосе № 62 А, етаж 3. Медицински услуги (дерматология, анестезиология, хирургия, пластично-възстановителна хирургия) Медицински център Дерматология Д-р Денкова ЕООД Есте Клиник Бюти ЕООД
Град София, ул. Оборище № 10, партер Козметични услуги Елос БГ ЕООД Елос БГ ЕООД
Град София, ул. Оборище № 10, партер Медицински услуги (дерматология ) Медицински център Дерматология Д-р Денкова ЕООД Елос БГ ЕООД
Град Варна, бул. Осми приморски полк № 50, етаж 3 Козметични услуги Есте Клиник Бюти ЕООД Есте Клиник Бюти ЕООД
Град Варна, бул. Осми приморски полк № 50, етаж 3 Медицински услуги (дерматология ) Медицински център Дерматология Д-р Денкова ЕООД Есте Клиник Бюти ЕООД

 

Как използваме Вашите лични данни?

DR-DENKOVA DERMATOLOGY обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановени срокове, които подлежат на периодичен преглед и при промяна се извършва съответна актуализация.

Вашите лични данни са необходими, за да може да ползвате желаните от Вас продукти и услуги, описани в Общите условия на сайта на Групата, както и във филиалите на Групата, съгласно Правилника за вътрешния ред на МЦ Д-р Денкова Дерматология ЕООД , включително и за да можем да изпълним нашите договорни и законови задължения. В случай, че не желаете да предоставите и/или да използваме Вашите лични данни, това ще доведе до невъзможност да предоставим исканите услуги.

 

Какви Ваши лични данни обработваме?

 “Лични данни” означава всяка информация за Вас, по която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

Личните данни, които се обработват при избор на кандидати за работа, могат да бъдат следните:

Категории субекти на данни Видове лични данни Основание за обработване
Физически лица – консултации, процедури и манипулации Име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане. Във връзка с разпоредбите на Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
Снимкови файлове на третираната зона.
Здравни данни, предоставени за целите на изпълнение на предоставяната услуга
Електронна поща , която служи за изпращане на информация за услуги и процедури, подходящи за състоянието на кожата Ви. Съгласие, изразено от Ваша страна, чрез доброволното споделяне на тези данни и/или приемане на Общите условия използване на услуги.
Телефонен номер за връзка с Вас при необходимост.

 

Категории субекти на данни Видове лични данни Основание за обработване
Физически лица, използващи услугите на Сектор Пластична хирургия Име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане. Във връзка с разпоредбите на Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
Пълни паспортни данни- номер на лична карта, дата на издаване, място на издаване, постоянен адрес. Във връзка с разпоредбите на Наредба № 4 от 24.02.2021 година за утвърждаване на Медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“
Снимкови файлове на третираната зона.
Здравни данни, предоставени за целите на изпълнение на предоставяната услуга.
Лице за контакт при спешни състояния.
Електронна поща, която служи за изпращане на информация за услуги и процедури, подходящи за състоянието на кожата Ви. Съгласие, изразено от Ваша страна, чрез доброволното споделяне на тези данни и/или приемане на Общите условия използване на услуги.
Телефонен номер за връзка с Вас при необходимост.

 

За какви цели ще използваме Вашите лични данни?

DR-DENKOVA DERMATOLOGY обработва Вашите лични данни за целите на предоставяне на услугите си, а именно:

 • Предоставяне на козметични услуги.
 • Предоставяне на медицински консултации, манипулации и хирургични интервенции
 • Оказване на съдействие за запазване на час за козметични услуги, медицински преглед или други здравни услуги;
 • Разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове;
 • За да можем да отговорим изчерпателно на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване;
 • За целите на Директния маркетинг – само след предоставяне на Ваше съгласие;
 • За да можем да предоставим онлайн услуги, които целят да улеснят обслужването на нашите клиенти, например запазване на час, промяна или отмяна на насрочен час, предплащане на услуги или пакети, които желаете да използване и други.

С цел да подобрим качеството на предлаганото обслужване, включително като извършваме контрол на служителите, с които разговаряте, както и с оглед защита при съдебни или други спорове,.

DR-DENKOVA DERMATOLOGY може да обработва данни за статистически цели, прилагайки подходящи технически и организационни мерки, например псевдонимизация, за да гарантира правата на субектите.

 

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

DR-DENKOVA DERMATOLOGY зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания и въз основа на писмена договорка с долу изброени трети страни, е възможно DR-DENKOVA DERMATOLOGY да даде достъп до Ваши лични данни на:

 • Лечебни заведения, включително лекари, с които DR-DENKOVA DERMATOLOGY има сключен договор за партньорство и/или посочени от Вас.
 • Административно партньорско дружество , с което DR-DENKOVA DERMATOLOGY има сключен договор за административно-информационно обслужване.
 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на сайта на Групата или са собственици на софтуера за управление на Групата, и/или негови отделни функционалности;
 • Доставчици на платежни услуги, пощенски оператори, телекомуникационни компании;
 • Регионални здравни инспекции и други нефинансови институции;
 • Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи, включително и външни одитори;

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще се съхраняват само във връзка с целите, за които са били събрани, включително с цел да изпълним нашите договорни и законови задължения. Сроковете, които прилагаме са:

 • Данни от проведени медицински консултации, манипулации и хирургични интервенции – 5 години от датата на последното посещение.
 • Счетоводни регистри, данни/документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 

Защо използваме бисквитки?

„Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство.

Сайтът www.dr.denkova.com използва „бисквитки” във връзка с неговото функциониране и предоставяне на договорените услуги. Използваните бисквитки служат за по-бърза работа на приложението, разграничаване на потребители и сесии, получаване на системни нотификации и други съобщения.

Списък на използваните от нас „бисквитки”:

Име на бисквитка Срок за съхранение Цел
_ga 2 години Използва се за подобряване функционалността на уеб сайта с цел разграничаване на потребителите.
_gid 24 часа Използва се за подобряване функционалността на уеб сайта с цел разграничаване на потребителите.
_gat 1 минута Използва се за ограничаване на заявките. Ако Google Analytics е внедрен чрез Google Tag Manager, тази „бисквитка“ ще бъде наречена _dc_dtm_.
PHPSESSID Използва се, за да определи типа на браузъра, който потребителят ползва, с цел добра визуализация
GPS 2 години Запазва локация
PREF 2 години Използва се, за да направят рекламите по-ангажиращи за потребителите и по-ценни за издателите и рекламодателите.
YSC Докато потребителя е в страницата Използва се за идентифициране на потребителя и контрол на гледане на клипове от YouTube.
NID 2 години от посещението на страницата. Използва се за персонализиране на рекламите в продукти като Google Търсене. Например, за да запомни най-скорошните търсения, предишните взаимодействия с рекламите на даден рекламодател или с резултатите от търсенето, както и посещенията на уеб сайта на рекламодател.
HSID 2 години Тази бисквитка съдържа цифрово подписани и шифровани записи на идентификационния номер на профила в Google на потребителя и часа на най-скорошното влизане.
SID 2 години Тази „бисквитка“ съдържа цифрово подписани и шифровани записи на идентификационния номер на профила в Google на потребителя и часа на най-скорошното влизане.
IDE 2 години от посещението на страницата. Тази „бисквитка“ е една от основните рекламни „бисквитки“ на google и отговаря за съхранението на домейна doubleclick.net.
APISID 2 години Тази „бисквитка“  се ползва от google за запазване на настройки и информация за Google Maps.
SAPISID 2 години Тази „бисквитка“  се ползва от google за запазване на настройки и информация за Google Maps.
1P_JAR 1 седмица Тази бисквитка се използва за събиране на статистически данни за уеб сайта и проследяване на процентите на реализация.
Ci_session Докато потребителя е в страницата Използва се за разграничаване на потребителите.
CONSENT За винаги Сесийна бисквитка, която регистрира уникален идентификационен номер, за да запази статистика за това, какви видео клипове от YouTube е видял.
_fbp 3 месеца Съхранява и проследява посетители между уеб сайта и Facebook
actpprescense 1 година Отговаря за честотата на показване на реклами
_fbc 2 години Запазва последното влизане на уеб сайта
fbm* 1 година Съхранява данните на Facebook акаунта
xs 3 месеца Съхранява уникалните данни на сесията
fr 3 месеца Дава възможност за ремаркетинг
datr 2 години Превенция срещу измами
sb 2 години съхранява детайлите на браузъра
wd 1 седмица определя резолюцията на сесията
act 90 дни Съхранява потребителските данни и държи потребителя логнат в уеб сайта
c_user 90 дни Съхранява уникален ID номер на потребителя
csm 90 дни Превенция срещу измами
presence сесия Съхранява и проследява дали прозореца в браузъра е отворен

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите ни.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

 

Сигурност и неприкосновеност на личните данни?

DR-DENKOVA DERMATOLOGY поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните данни и да ги защитят от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка.

За изпълнение на своите задължения за защита на личните данни, DR-DENKOVA DERMATOLOGY надлежно отчита достиженията на техническия прогрес.

DR-DENKOVA DERMATOLOGY провежда обучения на своите служители по отношение на политиките и процедурите за сигурност и защита на личните данни.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни?

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от DR-DENKOVA DERMATOLOGY:

 1. да имате достъп до Вашите лични данни, които DR-DENKOVA DERMATOLOGY обработва, и да получите копие от тях;
 2. да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 3. да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 4. да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи;
 5. да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона случаи;
 6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 7. когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; и
 8. да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес:

Централна клиника: бул. „Симеоновско шосе“ №62, етаж 2, гр. София 1000, България.

Филиал София:  ул. „Оборище“ № 10, партер гр. София 1000, България.

Филиал Варна: бул. „Осми Приморско полк“ № 50, етаж 3, гр. Варна 9000, България.

Ел. поща: [email protected]

 

Координати на нашето длъжностно лице по защита на данните: бул. „Симеоновско шосе“ №62, гр. София 1000, България, ел. поща: [email protected].